Testler


Zeka Testleri

GOOD ENOUGH – HARRiS Bir insan Çiz Testi
Testin tanımı: Good Enough-Harris Bir insan çiz testi,1926’da Goodenough tarafından geliştirilmiştir. İnsan figürünün evrensel oluşu ve çocuklar tarafından ilgi çekici olmasından dolayı testte insan figürü seçilmiştir.
Genel olarak 4-12 yaşları arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir. Bu test uygulanacak kişinin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar. Aynı zamanda küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi de vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Ancak karar verirken sadece bu test kullanılmamalıdır.
Goodenough, resimleri değerlendirirken çizilen ayrıntıların sayısına, vücut oranlarına, vücut parçalarının tamamlanmasında gösterilen davranışlara dikkat etmektedir.
Testte, İnsan figüründe belirlenen 51 elemana göre çizimler değerlendirilir. Yapılan her elemana 1 puan verilir. Toplam puanın norm çizelgesindeki karşılığına bakılarak çocuğun zeka yaşı elde edilir.
Yapılan araştırmalara göre çocukların yaptığı insan resimleri hem kendileri ile ilgili önemli ilgiler vermekte hem de diğer insanları algılayışlarını yansıtmaktadır. Çocuk resimleri zekayı değerlendirmede kullanılmaktadır. Ayrıca araştırmacılara göre çocuk resimleri gelişmenin ve kişilik özelliklerinin belirleyicisidir.
Testin Türü: Genel zeka testidir.
Bireysel yada grup olarak uygulanabilir.
Uygulama Şekli: Çocuktan boş bir kağıda insan resmi çizmesi istenir.

PORTEUS LABİRENTLERİ
Porteus labirent testi; Çocuklar, gençler ve yetişkinlerde zeka kapasitesini değerlendirmek ve öngörü oluşturmak için tasarlanmış bir zeka testidir. Sözsüz uygulanan bir performans testidir. Hawaii üniversitesinden psikoloji profesörü Stanley Porteus tarafından geliştirilmiş, ülkemize uyarlaması ise Beglan Toğrol tarafından yapılmıştır. Porteus labirentleri testi 15-30 dakika arasında uygulanabilen ve çeşitli zorluk derecesindeki labirentlerden oluşur. Test uygulamasında kalemle çizilen çizgi ile çıkmaz yollara girilmemesi ve çizgilerin geçilmemesi gibi kurallara uyarak labirentin çıkış noktasına ulaşılması beklenir. WISC-R zeka testinin labirentler alt testindeki uygulama ile bazı farkları olmakla beraber yapı olarak benzerlik gösterir.
Porteus testi Üç yaş dan itibaren uygulanan bir zeka testidir.
Testin Yönergesi;
Porteus labirentleri testi standart yönergelerden oluşur. Bireye: Her bir labirentteki ok işareti gösterilip buradan çizmeye başla, düz çizgi çizerek başladığın noktaya dön, hadi başla şeklinde standart bir yönerge verilir. Uygulama esnasında kurşun kalem ve labirentlerin yer aldığı kağıtlar kullanılır. Uygulamaya 3 yaş labirentinden başlanır ve 14 yaş labirentine kadar uygulama sürdürülebilir. Uygulamanın kesilmesi ve puanlaması test esnasında yapılan hatalarla belirlenir. Yanlış yola girmek, çizgiyi geçmek o yaş labirentinden puan kesilmesine veya hiç puan alınamamasına neden olacağı gibi üst üste iki yaş labirentinden sıfır puan alınması zeka testinin kesilmesine ve oraya kadar alınan puanlarla ıq hesaplanmasına neden olur. 11. yaş labirentine kadar 2 denemeye yani hataya izin verilir 12 yaş labirentinden itibaren ise 4 denemeye izin verilir. Uygulamada zaman sınırlaması yoktur. Labirentin yollarında geri dönüşlere ve uygulama sırasında kişinin doğal olarak çizimi yaparken labirentin göremediği kısmına bakmasına izin verilmez. Testin uygulanabilmesi için de kişinin görme, özellikle parmaklar olmak üzere baskın kol hareketlerini rahat yapabiliyor olması gerekir.
Porteus labirent testi neyi ölçer
Porteus labirentleri testi eldeki verilere göre, sonrayı öngörebilme, temkinli davranma yönündeki yeteneğe bağlı bir performans zeka bölümü ve aynı zamanda zeka yaşı değerini ölçer.
Porteus testinin kullanıldığı alanlar:
Porteus labirentleri psikiyatrik tanılamalarda IQ testi olarak kullanıldığı gibi nörolojik bozuklukların tanısında da yardımcı olmaktaıdr. Kafa travması geçirenler, beyninde nörolojik sorunlar olanlarda tipik test davranışları ve puanlarından bahsedilmektedir.

Gelişim Testleri

Denver-II Gelişimsel Tarama Testi
Testin Tanıtımı: Küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.
Testin Türü: Gelişim testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Anne-baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.
Uygulama Şekli: Anne&babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir.Testin verilişinde standart yönergeye uyulması gerekmektedir.
Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi v.b gibi çeşitli bölümlerinden mezun olmuş meslek elemanları tarafından uygulanabilmektedir. test uygulayacak birey dikkatle eğitilmeli ve klinikte testi uygulamadan önce yeterlilik sınavını geçmelidir.
Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri
Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. 1980 yılında Türk çocuklarına Ankara standardizasyonu Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Shirley Epir (Hacettepe Tıp Fakültesi) tarafından yapılarak kullanıma sunulmuştur. Frankenburg ve Dodds tarafından 1990 yılında yeniden gözden geçirilerek özellikle dil alanında eklenen yeni maddeleri ve farklı puanlama sistemiyle geliştirilmiş, Denver II adı ile yayınlanmıştır.
Denver II 1996 yılında Yalaz ve Anlar’ın Ankara standardizasyonu ve eğitim programı yeniden ülke çapında kullanıma sunulmuştur.
DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir:
a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,
b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,
c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.
Kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.
Denver II Testi sahada şu üç alanda kullanılmaktadır:
1- Klinik değerlendirme:
Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılmalıdır. Testin belirli aralıklarla (örneğin yılda bir) uygulanması gereklidir. Ayrıca anne-babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve öneri verebilmek için uygun bir ortam oluşturur.
2- Özel Eğitim:
Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.
3- Okul Öncesi Kurumları:
Okulöncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora/hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta yararlı olur.

METROPOLİTİAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
Metropolitian okul olgunluğu testinin amacı; 4 – 6 yaş arası çocukların, okula ve okul yaşamının getireceği bir takım sorumluluklara hazır olup olmadığını belirleme amacı ile uygulanmaktadır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Test sonucunda çocuğun okul için gereken olgunluğa ne derece hazır olduğu ve çocuğun düzeyi ile ilgili güvenilir sonuçlara ulaşılır. Aynı zamanda aileye çocuğun hangi alanlarda gelişiminin desteklenmesi gerektiği uzman tarafından bilgilendirilir ve tavsiyelerde bulunulur.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.
Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir.
Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır.
Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır. Bu testler şu şekilde sıralanmaktadır:
Kelime anlama (15 madde) : Bu test dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik bir testtir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.
Cümleler (14 madde) : Bu testte çocuktan kendisine anlatılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi gibi karmaşık bir işlem beklenilmektedir.
Genel Bilgiler (14 madde) : Sosyokültürel faktörün etkisinin fazla olduğu alt testlerden biri olan genel bilgi alt testinde söz konusu olan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenilmektedir.
Eşleştirme (19 madde) : Okuma yazmanın öğrenilmesinde önemli bir yer tutan eşleştirme, metropolitan okul olgunluğu testinin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Benzerliklerin tanınmasını içine alır. Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması istenir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.
Sayılar (24 madde) : Bu test sayı bilgisini ölçmektedir. Bu alt testte sayılar ve seriler hakkında belirli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi çocuklarda o zamana kadar kazanılmış olan sayı kavramını dolayısıyla sayı olgunluğunu ölçmek amaçlanmaktadır.
Kopya etme (10 madde) : Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılaması ve buna mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini ölçmektedir. Gördüğünü doğru algılayamayan ya da algıladığını mekanda doğru şekilde yerleştiremeyen çocukların, daha sonraları, okuma yazmanın öğrenilmesinde zorluk çekmeleri araştırmacıların özellikle üzerinde durduğu konulardan biridir. Bu tür testlerin çocuklarda, fiziksel gelişmeyi belirlediği kadar, zihinsel olgunluğu da belirledikleri saptanmıştır. Çocuğun, çizme ve yazmada gösterdiği mekanda ters algılama eğilimi kopya etme alt testinde kendini gösterebilir.
Bütün bu alt testlerde her maddeye doğru verilen yanıt bir puan ile değerlendirilir. Puanların tümü testin toplam puanını oluşturur. Toplam puanın yüksekliği genel okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Her alt testin kendine ait puanları da belirlenir.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ
Peabody Resim-Kelime Testi , 2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testtir. Testte, resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlayan sorular bulunmaktadır.
Testte, her biri 4 resimden oluşan 100 kart ve kayıt formu vardır. çocuğun her kartta bulunan dört resim arasından, kendisine söylenen kelimeye uygun olan resmi bulup göstermesi istenmektedir. Çocuk Her doğru cevap için 1 puan alır. Son sekiz sorudan altı tanesine yanlış cevap alınana kadar teste devam edilir. Puanların toplamı testin ham puanını oluşturmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur, test ortalama olarak 10-15 dakika sürmektedir.
Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.

Yetenek-İlgi Testleri

SINAV KAYGISI ENVANTERİ
Sınav Kaygısı, öğrencilerin sınavla ilişkili gerçekçi olmayan olumsuz beklentilerinin oluşturduğu yoğun stres durumudur. Doğal bir duygu olan stresin aslında öğrencinin motivasyonunu artırması, hedefleri doğrultusunda planlı çalışması gibi bir çok olumlu etkisi vardır. Fakat stres öğrencinin başarısını olumsuz yönde etkilemeye başladığında, mide bulantısı, terleme, bildiklerini unutma hissi, karın ağrısı, uyuyamama gibi fizyolojik problemlere de yol açtığında profesyonel destek almanın zamanı gelmiş demektir.
Sınav kaygısı envanteri ile, sınavlara hazırlanan öğrencilerin stres düzeylerini ve strese neden olan alt faktörleri ortaya çıkartmak amaçlanmaktadır. Envanter sonucuna göre seanslar düzenleyerek stres düzeyini düşürmeye yönelik çalışmalar yapmak amaçlanmaktadır.
Sınav kaygısı envanteri sonucuna göre elde edilen stres faktörleri
Başkalarının sizi nasıl gördüğü ile ilgili endişeler
Kendinizi nasıl gördüğünüzle ilgili endişeler
Gelecekle ilgili endişeler
Yeterince hazırlanamamakla ilgili endişeler
Bedensel tepkiler
Zihinsel tepkiler
Genel sınav kaygısı

ÇOKLU ZEKA ENVANTERİ
Çoklu zekâ kuramı Howard Gardner tarafından geliştirilerek zeka kavramına farklı bir boyut getirmiş ve insanlardaki zekanın tek bir boyutta değil, çok farklı boyutlarda değerlendirilmesi gerçeğini ortaya atmıştır. Gardner zekayı,”bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme, günlük yaşantısında karşılaştığı sorunları etkin ve verimli şekilde çözebilme yeteneği” olarak tanımlamaktadır(1995).
Prof. Gardner, yıllar boyu hakimiyetini sürdüren, insanların tek bir zekaya sahip oldukları IQ denilen zeka anlayışını kıran kişi olarak tarihe geçmiştir. Ona göre insanların sahip oldukları çoklu zekâların her biri yaşamak, öğrenmek ve insan olmak için kullanılan etkili birer araçtır. Gardner, çoklu zekâ kuramına ilişkin ve bilimsel kanıtları sunarken, büyük ölçüde beyin araştırmalarına ve nöro-psikolojiye dayanmıştır. Bundan dolayı kuram tartışmasız büyük bir kabul görmüştür.
Çoklu zeka kuramında 8 çeşit zeka belirlenmiştir. Bunlar:
1-SÖZEL/DİLSEL ZEKA
2-MANTIKSAL/MATEMATİKSEL ZEKA
3-GÖRSEL/UZAMSAL ZEKA
4-BEDENSEL/KİNESTETİK ZEKA
5-MÜZİKSEL/RİTMİK ZEKA
6-KİŞİLERARASI / SOSYAL ZEKA
7-KİŞİSEL / İÇSEL ZEKA
8-DOĞA ZEKASI

KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ
Kendini Değerlendirme Envanteri’nin temel amacı bireylerin ilgi, değer ve yeteneklerini değerlendirmektir. Böylelikle bireyler kariyer gelişimlerine katkıda bulunarak iyi bir kariyer planı oluşturabilirler. Özellikle yaşam doyumu açısından meslek seçimi aşamasında ilgi-yetenek-değerlerin tespit edilerek bireyin kendini tanıması büyük önem taşımaktadır.

MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ
Mesleki Yönelim Envanteri öğrencilerin yükseköğretim programlarına olan ilgi ve isteklerini belirlemeye ve öğrencilerin bu sonuçlara göre gerçekçi tercihler yapabilmesine yardımcı olur. Envanter yükseköğrenim programlarını teknik ve fen, sosyal bilimler, tıp ve sağlık, idare ve ekonomi, edebiyat ve dil, güzel sanatlar olarak 6 temel alana ayırmıştır.Lise 1, 2,3 ve 4. sınıflarda okuyan öğrencilere uygulanabilir.

Dikkat Testleri

D2 DİKKAT TESTİ
9- 60 yaş arasına uygulanır. Seçici dikkat ve zihinsel konsantrasyonu belirlemek için geliştirilmiştir. Psikomotor hız, doğru ve yanlış işaretlemeler gösterilen performansın kalitesi bu testte değerlendirilmektedir.
-Psikomotor hız,
-Doğru ve yanlış işaretlemeler
-Gösterilen performansın kalitesi bu testte değerlendirilmektedir.
Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. En fazla 8 dakika içerisinde test sonlanmalıdır. Deneğin her satırı 20 sn içerisinde tamamlaması beklenir. Test 14 satır, her satırda 47 karakter ve toplam 658 itemi içerir. “d” ve “p” harflerinin 3 farklı işaretli biçimi yer almaktadır. Bunlar harflerin üstünde, altında, üstünde ve altında olmak üzere yer alır.

BURDON DİKKAT TESTİ
Burdon dikkat testi, öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencilere dikkat gücünü belirlemek amacıyla uygulanabilir.
Burdon Dikkat Testi 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir. Uygulama sırasında öğrencilerin testi yapmaya istekli olmaları ve motivasyon sağlayabilmeleri çok önemlidir, isteksiz yapıldığında dikkat güçleri de doğal olarak azalacaktır.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
Benton testi bireyin görsel belleğinin ölçümünde kullanılır. Ölçek türü performans testidir. Bireysel bir testir. 8 yaş ve üzeri bieylerde uygulanır. Testin uygulama zamanı 5 dk dır.
Kapsamı 2 formdan oluşmaktadır. bunlar;
1.Desen: Bu formun C, D ve E formları vardır.
2.Seçme: Bu formun F ve G formları vardır.

FROSTİNG GÖRSEL ALGI TESTİ
Frosting görsel algı testi çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılır. Özellikle özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamaya yöneliktir.
Test hakkında;
Dr.Marianne Frostig tarafından geliştirilmiştir.
Bir performans (Kalem-kağıt) testidir.
4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanabilir.
Frostig testinin uygulanışı hazırlık aşamasıyla birlikte 50-60 dak sürmektedir.
Görsel algıyı 5 farklı boyutta değerlendirir.
1-El-göz koordinasyonu
2-Şekil-zemin ayrımı
3-Şekil sabitliği(değişmezliği)
4-Mekan-konum algısı
5-Mekan ilişkilerinin algısı.

Projektif Testler

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA ENVANTERİ
Birey tanıma tekniklerinden biri olan cümle tamamlama testi, projektif testler arasında yer alır. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır.
Testin A ve B olmak üzere 2 adet formu bulunmaktadır. A formu 56 eksik cümleyle 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, 67 eksik cümle ile daha ileri yaşlardaki çocuklara uygulanmaktadır. Projektif bir teknik olduğundan uzmanlık gerekmektedir.bireysel olarak yada belli bir gruba uygulanabilir. Yönerge okunarak, bireyin eksik cümleleri tamamlaması istenir.

LUISA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ
Düss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Düss bunu yaparken, deneklerin komplekslerine karşılık olan yanıtlarını göz önünde tutuyor ve şu varsayıma dayanıyordu:
«Eğer denek, öykülerden birine takılır, anlamlı içerik taşıyan veya sembolik değeri olan yanıtlar verirse veya yanıt vermekten kaçınırsa, bu, o öykü veya öykü kahramanının, denekte bulunan kompleksi uyandıracak bir çağrışım oluşturduğu anlamına gelecekti.» Buna göre her öykü veya öyküdeki kahramanlar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir. Deneyim sırasında, bazı komplekslerin karşılığı olan soruların üstünde durmak ve alınan yanıtların anlamlı oluşlarına göre daha derinleştirerek sorular sormak gerekir. Bunun içindir ki, bu öykülerin, bilinçaltı simgelerini ve psikanalitik soru sorma tekniğini iyi bilen bir uygulayıcı tarafından kullanılması daha doğru ve yerinde olur.
Luisa Düss, aile ve okuldan gelen öğelerin etkisini azaltmak için, öykülerden üçünün konusunu hayvanlardan seçmiştir. Test uygulanırken deneğin kendisini kolayca öykü kahramanının yerine koyması gerekir. Bunun için öyküler sıralanırken, en az suçluluk duygusu uyandırabilecek komplekslerden başlanması tercih edilmelidir.
Öyküler özellikle çocuklar için hazırlanmış olmakla birlikte yetişkinlere de bir düş gücü testi olarak uygulanabilir.

BİR AİLE ÇİZ TESTİ
AİLE ÇİZ TESTİ
Maurice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir. Temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmaktır. Testin tüm gereci; kâğıt, kalem, silgi ve boya kalemlerinden oluşur.
Resim yapmak için gerekli olanaklar verilen çocuğa: «Ailenin resmini çiz» talimatı verilir. Zaman kısıtlanmamıştır. Çocuğa dilediği gibi çalışma özgürlüğü tanınır Ancak tüm test süresince denek dikkatle gözlenir. Aileyi oluşturan bireylerin kâğıda dökülüş sırası belirlenir. Çizim anında resme ve resimdeki kişilere ilişkin söylediği sözler, mırıldanmalar, anlamlı davranışlar, kendisine fark ettirilmeden kâğıda geçirilir. Çizimin bitiminde, kâğıtta yer alan kişilerin adlandırılması denekten istenir.
Testin yorumlanması fazla karmaşık değildir. Ancak tüm projektif testlerde olduğu gibi, yorumcunun objektif görüş sahibi olmasını gerektirir. Elde edilen sonuçlar tekrar tekrar gözden geçirilmeli, kesin bir yargıya varmadan önce genel bir değerlendirme yapılmalıdır.

D-10 RESİM TESTİ
D.10 testi Jean LE Men adlı bir psikolog tarafından düzenlenmiş ve uygulamaya başlanmıştır. Bu test hem zihinsel, hem de duygusal yönleri içeren bir testtir. 9-10 ve daha yukarı yaştaki bireylere uygulanır.
Testin uygulanacağı kişiye şu şekilde yönerge verilir;
“Şunlarla bir manzara çiziniz. Bir adam, bir yol, bir kadın, dağlar,bir erkek çocuk, bir ev, bir kız çocuk, bir şehir, bir hayvan, bir taşıt çiziniz.” yazısı bulunan bir kağıt verilir.
Arkasından şu yönerge eklenir:
“Bütün kağıdı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, cetvel ve silgi kullanmayacaksınız. Burada yazılı olanlara istediğinizi ekleyebilirsiniz.”
Test kolektif olarak da kullanılabilir. Ne var ki bireylerin birbirlerini görmeleri sağlanmalıdır. Sujenin resim yaparken, davranışlarını gözlemek çok önemli veriler sağlayabilir.
Testin sonunda çizilen kişi ve objelerin kimliği konusunda sorular ve notlar alınır. Testin bitiminde özellikle şu tür sorular sorulur?
“Bu kişiler birbirlerini tanıyorlar mı?
Aralarındaki ilişkinin derecesi nedir?
Şu kişinin elinde ne var, ne iş yapıyor?”
Resmin genel etkisini saptamak üzere şu sorular da sorulabilir:
“Resmi yapan mutlu mudur?
Arkadaş canlısımıdır?
Başkalarıyla kolay ilişki içinde midir?
Sakin midir, duygularını kendimi yoksa başkaları mı kontrol eder?”
Zaman sınırlı değildir.

CAT
Çocuk Algılama Testi Asıl Formu: İngilizce (Children’s Apperception Test) : Bir tür kişilik testidir.
Ölçek Türü: Sözel test, birey olarak uygulanır.
Uygulama Süresi: Zaman sınırlaması yoktur.
Kapsamı: Çocukların kendilerini projektif yaklaşım açısından hayvanlar vasıtası ile daha iyi anlattıkları düşünülerek, 10 değişik resimden oluşmaktadır.
Materyal: 10 resim kartı
Uygulanışı: 3-10 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Bireyin resimlere gösterdikleri tepkiler test sırasında yazılır ve resimlere bakılarak hikayeler anlatılması istenmektedir.
Yönergesi ve Puanlanması: Analiz kağıdı üzerinden yorumlanmaktadır.
Uygulayıcının Nitelikleri: Uzman tarafından yapılması gerekmektedir.

Tarama Testleri

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ
Bireyi Tanıma Teknikleri kapsamında hazırlanmış, Problem Tarama Testinin amacı, öğrencilerin belli başlı problemlerini, ihtiyaçlarını belirlemek ve onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır. Her sınıf düzeyindeki öğrenciye uygulanabilir.

SCL-90
Ölçtüğü davranış-nitelik: Psikolojik sıkıntı belirtileri
Ölçek türü: Kağıt-kalem testi. Grup olarak da uygulanabilir.
Kimlere uygulandığı:Yetişkinler
Uygulama süresi:Zaman sınırlaması yoktur.
Kapsamı:Değişik hasta grupları ve normallerle yapılan çalışmalarda kendini tanıtma envanteri olarak kullanılan SCL-90 ,90 maddeden ve 10 alt testten oluşmaktadır. Alt testler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
1-SOMATİZASYON (SOM): Bu test,vücudun kalp,damar,mide,bağırsak,solunum ve diğer sistemlerdeki fonksiyon bozukluklarıyla ilgili sıkıntıları yansıtır. Çözümlenemeyen engelleme veya çatışma sonucu ortaya çıkan işlevsel ve fiziksel bozuklukları da tespit eder.
2-OBSESİF-KOMPULSİF (O-C): Bu alt test aynı adla anılan belirtileri yansıtır.Bunlar bireylere yaşanılması arzu edilmeyen,ancak sürekli ve karşı konulmaz bir biçimde yaşanan düşüncelerdir. Tekrar eden düşünceler ve suçlamayla karakterize edilen obsesif-kompulsif sendromların tespitinde yardımcı olur.
3-KİŞİLER ARASI DUYARILIK (INT): Bu alt test bireyin kendini başkalarıyla karşılaştırdığında,kişisel yetersizlik ve küçüklük duygularına kapılarak,kişiler arası ilişkilerinde kendisini küçük görmesi,bu ilişkilerde zorluk çekmesi,rahatsızlık hissetmesi gibi olumsuz düşünce ve duyguları yansıtır.
4-DEPRESYON (DEP): Bu alt test,genel karamsarlık,ümitsizlik,güdülenme eksikliği,intihar düşünceleri,bilişsel ve somatik belirtileri içeren yaşantı duyumsamalarını yansıtır.
5-KAYGI (ANX): Bu alt test, klinik kaygının içerdiği belirti ve davranışları (rahatsızlık,sinirlilik,gerginlik,yorgunluk) gösterir. Kaygı kişinin sürekli kötü bir haber alacakmış gibi hissetmesidir. Nesnesi ve nedeni belli değildir. Kişi adeta uyanıkken kabuslar görür.
6-ÖFKE-DÜŞMANLIK (HOS): Bu alt test ,kızma,huzursuz olma,karşı koyma,düşmanlık,saldırganlık,sinirlilik,öfke hali,küskünlük gibi özellikleri vurgular.
7-FOBİK ANKSİYETE (PHOB): Bu alt test,bireyin belirli ir neneye,duruma karşı ısrarlı korku tepkisini yansıtır.
8-PARANOİD DÜŞÜNCE (PAR):Bu alt test,yansıtıcı düşünceleri,düşmanlık,şüpheci,büyüklük ve merkeziyetçi düşünceleri,bağımsızlığı kaybetme korkusu ve sanrılar gibi düşünceleri yansıtır.
9-PSİKOTİZM (PSY): Bu alt test,içe kapanmayı,kendini yalnızlığa bırakmayı,tek başına sürdürülen hayat stilini yansıtır.
10-EK MADDELER: Bu alt test,uyku bozuklukları,iştah bozuklukları ve suçluluk ile ilgili belirtileri yansıtır.

Diğer Testler

KAYGI ENVANTERLERİ
DURUMLUK – SÜREKLİ KAYGI ENVANTERİ
Ölçtüğü Davranış Nitelik : Durumluk ve Sürekli kaygı düzeylerini ölçer.
Durumluk Kaygı ; bireyin içinde bulunduğu stresli (baskılı) durumdan dolayı hissettiği korkudur. Fizyolojik olarak da otonom sinir sisteminde meydana gelen bir uyarılma sonucu terleme , sararma , kızarma ve titreme gibi fiziksel değişmeler , bireyin gerilim ve huzursuzluk duygularının göstergeleridir. Stres’in yoğun olduğu zamanlar durumluk kaygı seviyesinde yükselme stres ortadan kalkınca düşme olur.
Sürekli Kaygı ; bireyin kaygı yaşantısına yatkınlığıdır. Buna , kişinin içinde bulunduğu durumları genellikle stresli olarak algılama ya da stres olarak yorumlama eğilimi de denilebilir. Bu tür kaygı seviyesi yüksek olan bireylerin kolaylıkla incindikleri ve karamsarlığa büründükleri görülür. Bu bireyler durumluk kaygıyı da diğerlerinden daha sık ve yoğun bir şekilde yaşarlar.
Kimlere Uygulanabilir : 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.

ÇOCUK DEPRESYON ENVANTERİ
Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ)
Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ): Kovacs tarafından geliştirilmiştir. Beck Depresyon Ölçeği temel alınmıştır. Ancak çocukluk depresyonuna özgü okul durumu, arkadaş ilişkisi gibi alanlarla ilgili sorular da eklenmiştir. Ölçekte 27 madde bulunmaktadır. Her maddeye belirtinin şiddetine göre ‘0’, ‘1’ ya da ‘2’ puan verilir. En yüksek puan 54’tür. Yüksek puan, depresyon düzeyini ya da şiddetini gösterir.
Bu yazıyı oylayın
[Toplam oylama: 2 Ortalama Puan: 4]